Friday, April 27, 2018

for VENUS (Shukra) with dandavat pranams ...

AUM SHUM SHUKRAYE NAMAHA AUM