Friday, August 03, 2018

For VENUS with dandavat pranams ...

AUM SHUM SHUKRAYE NAMAHA AUM