Thursday, September 27, 2018

For JUPITER, day Lord of Thursday with dandavat pranams ...

AUM BRIM BRIHASPATAYE NAMAHA AUM