Saturday, September 22, 2018

NEW SATURN YANTRA by Deborah Gillingham ...

                       AUM SHAM SHANAISWARAYE NAMAH AUM