Monday, October 01, 2018

SHIVA LINGAM WORSHIP FOR CHANDRA MA

  AUM NAMAH SHIVAYA - SHIVAYA NAMAH AUM
AUM CHANDRAYA NAMAH AUM