Friday, January 11, 2019

For VENUS with dandavat pranams ...AUM SHUM SHUKRAYE NAMAHA AUM