Friday, January 25, 2019

VENUS - Shukra -Femme Fatale:

AUM SHUM SHUKRAYE NAMAHA AUM