Thursday, February 14, 2019

FLOWERS for GURU with dandavat pranams ...

AUM BRIM BRIHASPATAYE NAMAH AUM