Friday, February 08, 2019

For VENUS with dandavat pranams ...

AUM SHUM SHUKRAYE NAMAHA AUM