Saturday, March 09, 2019

For SATURN, ruler of TIME with dandavat pranams

AUM SHAM SHANAISWARAYE NAMAHA AUM