Sunday, March 31, 2019

Hail to Mother GAYATRI ...

Gayatri Mantra 
the Mother of all Chants 

OM Bhur Bhuvah Swaha 
Tat Savitur Verenyam 
Bhargo Devasya Dhimahi 
Dhiyo Yonah Prachodayat