Monday, March 04, 2019

We invoke and salute SHIVA SHANKARA

AUM NAMAH SHIVAYA - SHIVAYA NAMAH AUM